شیخ علی رودباری

دوشنبه 30 خرداد 1390 12:56 ب.ظنویسنده : علی قاسمی

 

گذری به تاریخ تاریخ و ادبیات

گرداورنده فضل الله خلیلی نجف ابادی

گرداورنده متن:فضل الله خلیلی نجف ابادی
شیخ ابا علی رودباری

شیخ اباعلی رود باری(بابا شیخ علی)

          امام زاده ای بنام(فضل بن علی بن احمد بن محمد حنیفیه )در روستای بابا شیخ علی از توابع زرین شهر و از روستاهای حاشیه رودخانه زاینده رود در كنار جاده زرین شهر- شهركرد قرار دارد .

          پیرامون بقعه این امام زاده فضای مشجری با درختان كهنسال واشراف بر زاینده رود وكشتزارهای برنج اطراف آن محیطی سر سبز و با صفا را تشكیل میدهد در كنار بقعه  امامزاده رواق نسبتا بزرگی ساخته اند كه در وسط آن  قبری بچشم می خورد روی سنگ قبر چنین حجاری شده است.

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

گذری به تاریخ

تاریخ و ادبیات

شیخ اباعلی رود باری(بابا شیخ علی)

          امام زاده ای بنام(فضل بن علی بن احمد بن محمد حنیفیه )در روستای بابا شیخ علی از توابع زرین شهر و از روستاهای حاشیه رودخانه زاینده رود در كنار جاده زرین شهر- شهركرد قرار دارد .

          پیرامون بقعه این امام زاده فضای مشجری با درختان كهنسال واشراف بر زاینده رود وكشتزارهای برنج اطراف آن محیطی سر سبز و با صفا را تشكیل میدهد در كنار بقعه  امامزاده رواق نسبتا بزرگی ساخته اند كه در وسط آن  قبری بچشم می خورد روی سنگ قبر چنین حجاری شده است.

كل شی هالك الاوجه هوالحی الذی لایموت

مرقد منور و مضجع  مطهر عالم ربانی و عارف  صمدانی الواصل الی رحمته الله  حضرت شیخ المشا یخ ابو علی رودباری از اقطاب سلسله جلیلیه علیه رضوانیه اثنی عشری كه در سال 322 ه  .  ق ندای ارجعی را لبیك گفته و روح پر فتوحش به عالم ملكوت پرواز و در قرب حضرت احدیت آرمید.

          اینجا آرامگاه ابا علی رودباری عارف بزرگ قرن سوم است عرفا و دراویش و فقرای اهل حق از گوشه و كنار استان در شبهای خاصی از سال در این مكان حاضر میشوند و به خواندن مثنوی می پردازند ،اینجا محل ورد و دعا و ذكر مناقب وفضائل علی ابن ابی طالب (ع)و محل چله نشینی بوده و هست،یازده قرن پیش عارفی كامل به سیر و سیاحت و كسب معرفت از مشایخ زمان خود سفر های متعددی به مصر و شام كرد وسر انجام به زیارت خانه خدا روی آورد و مدت مدیدی در مكه مقیم بوده،در كنار خانه خدا به همراه عرفا و مشایخ جلسات زیادی داشته. ذكر فضائل و حلم و علم و فضل و ارشادات او زبانزد خاص و عام بود عرفای بزرگ از آداب سلوك او سخنها گفته اند و او را از جمله اقطاب و مشایخ،كامل اهل طریقت و فتوت و عالمترین پیران زمان به علم حقیقت دانسته و فضائل او را ستوده اند،زادگاه او همین روستای (رودبار ) كه امروزه به بابا شیخ علی تغیییر نام یافته بوده.او پس از سیر و سفر در این قریه مقیم شده .وسپس وفات یافته،اما شهرت او بیشتر در مجالست عرفای بزرگ قرن سوم و چهارم كشور های اسلامی بوده و در این خطه چندان شناخته شده نیست .

          در كتابهای متعددی جسته گریخته سخن او گفته شده ،همچنبن عرفای بزرگی او را ستوده اند ،از این سخنان معلوم میشود كه در زمان حیاتش مورد احترام علما و عرفای جهان اسلام بوده وبجهت سیر و سیاحت در خطه پهناور اسلامی آن زمان همگان او را می شناخته اند،بزرگان با او همنشین بوده اند مردان زیادی برای كسب معرفت و حقائق شریعت گرد او جمع میشده اند،اینك برآنیم تا به نمونه هایی از كفتار و كردار این عارف ربانی اشاره كنیم تا روزنه ای را برای شناخت بیشنر او پیش روی علاقمندان به آداب سلوك عرفانی سرزمینمان گشوده باشیم .

         شیخ فرید الدین محمد عطا ر نیشابوری از عرفای بزرگ قرن هفتم هجری در كتاب تذكرته الاولیاء كه در خصوص نام و سخنان وفضائل بسیاری از عرفا تحریر شده در خصوص شیخ ابا علی رودباری چنبن نوشته است 0(شیخ اباعلی رودباری آن رنج كشیده مجاهد رحمه الله علیه الرحمه واسعه از كاملا اهل طریقت بوده و از اهل فتوت و ظریفترین پیران و عالم ترین ایشان به علم حقیقت و در معامله و ریاضت و كرامت و فراست بزرگوار بود و اهل بغداد جمله حضرت او را خاضع بودند و جنید بغدادی قائل به فضل او بود .زبانی بلیغ داشت و در مصر قدیم مقیم بودی صحبت جنید و ابو الحسن نوری و ابن جلاء یافته و او را كلماتی بلیغ و اشاراتی  عالی است) .

                                         ابو الحسن دیلمی در كتاب( سیرت شیخ كبیر)

          نقل میكند كه: ابوعبداله ابن حفیف شیرازی از عرفای قرن چهارم (متوفی 372ه-ق) سخت به ستایش ابو علی رودباری پرداخته و پس از بازگشت از سفر مصر بر آن بوده است كه به زیارت شیخ معروف ابو علی رودباری در شهر سور برود ابن خفیف سخت به ابو علی رودباری و اخلاق صفات او علاقه مند بوده و پیرامون رفتار و گفتار شیخ سه حكایت از او نقل میكند .

          1-ابو علی درویشی را به جدایی از زشتی و مناهی شرعی نصیحت می كند و بر احسان و دانستن هرچه بیشتر از واجبات سفارش میكند .

           2- كه جماعتی لباسهای ابو علی را در مكه پس از خروج از مسجد الحرام از او دزدیدند و او صبورانه می خندید و میگفت كه شرم ندارید مرا در حرم خدا برهنه میكنید؟تا او را لباس مندرسی در بر كردند .

           3- در حلم ابو علی رودباری گفته است: (چنانكه عادت مشایخ است هر روز یكی از انها بخدمت جماعت قیام میكنند ،چون نوبت به ابو علی رسید آنچه شرایط خدمت بود بجای آورد و هیچ فرو گذار نكرد ،در سه شب او را هفتاد بار از خواب بیدار كرده بودند و هر نوبتی كه بیدار می شد با یشان جواب میداد،لبیك یا سادتی و هیچ ناراحتی و ملالی از وی ظاهر نگشت سه شبانه روز بدین طریق خدمت كرد كه نه روز آسایش یافت نه در شب ،پس چون زمان آخر رسید هیچ ملالی بوی راه نیافت ،مشایخ با یك دیگر گفتند كه حركاتی كه ما كردیم پسندیده نبود و از طریقت بدور كه می خواستیم او را بیازماییم ،اما ابو علی همچنان طریق مزاح پیش گرفت .

            و در آخر نقل می كند كه یكروزدر مكه درویشی از خراسان در میان مشایخ حاضر شد چون سفره غذا گسترده شد چنانكه رسم اهل تصوف است ابو علی برخاست و كوزه ای آب در دست گرفت و همه را آب میداد و مزاح میكرد چون به درویش رشید با او نیز مزاح كرد درویش در خشم شد و كوزه از دست بو علی گرفت و بر سر وی زد چنانكه خون از سرش جاری شد .مریدان خواستند كه درویش را بیازارند ،اما بو علی گفت الله الله تا او را نرنجانید و خاطر او را نیازارید. درویش خجل گشت و از كرده خود پشیمان .ابو علی چون دید كه درویش خجل گشت،گفته ای برادر آزاد باش ،من می خواستم كه قدری خون از خود بگیریم (حجامت كنم )كه حرارت بدنم زیاد شده است اكنون از حجانت مستغنی گشتم كه خون لازم از بدنم خارج شد و دیگر بار با آن درویش مزاح كرد.

           محاسن و مكارم اخلاق مشایخ بزرگ چنین بوده است كه از برای رضای برادری هزار زخم و جراحت بر جان و جسم خود روا میداشتند و جانب ایشان بر آن خود ترجیح میدادند .

           و اما برخی از سخنان او كه در تذكره الاولیاء مكتوب است:

1- تنگ ترین زندان ها همنشینی با نا اهل است.

2- مرد آن بود كه هیچ نخواهد از كونین بجز از حق تعالی.

3- مرید آن بود كه هیچ نخواهد برای خود جز آنكه حق تعالی او را خواسته باشد.

4- هر چیزی را واعظی است ، واعظ دل حیاست و فاضل ترین گنج مومن حیاست از حق .

           نقل است كه گفت:وقتی درویشی نزد ما بود و بمرد او را كفن كردیم خواستم كه كه روی او را باز كنم و بر خاك نهم تا خدای تعالی به غریبی او رحمت كند،چشم باز كرد و گفت :مرا ذلیل كردی قبل از آنكه عزیز گردانی  گفتم :ای سرور من پس از مرگ زنده شده ای ؟!گفت آری من زنده و محبان خدا زنده باشند  ترا ای رودباری فردا یاری دهم.

            همو گوید :بنده خدا نیست از چهار نفس 1- نعمتی كه از آن موجب شكر بود  2- منتی كه موجب ذكر بود 3- محنتی كه موجب صبر بود  4- ذلتی كه موجب استغفار بود.

            از او پرسیدند صوفی كیست ؟گفت: صوفی ان است كه صوف پوشد بر صفا بچشاند نفس را طعم جفا بیندازد دنیا را از قفا و سلوك كند بر طریق مصطفی صلوات الله علیه .

            خواهرش گوید:چون وقت وفاتش رسید سر بر كنار من داشت چشم باز كرد و گفت :در های آسمان گشاده است وبهشت آماده بر ما جلوه میكند كه یا با علی ما ترا به جایی میرسانیم كه هرگز درخاطر تو نگذشنه باشد و حوران نثار ها كنند و اشتیاق می نمایند و این دل ما می گوید «بحقك لا انظر لغیرك » عمری دراز در انتظار كاری به سر بردیم قصد آن نیست كه باز گردیم بر شوتی   

            همچنین در كتاب طریق الحقایق آمده است: ابو علی احمد ابن ابی قاسم بن منصور رودباری عالم به حقایق شریعت بوده است .

محل زندگی شیخ ابا علی

             در كتاب بستان السیاحته آمده است:

رود بار نام بلوكی چند است ... دیگر :رودبار اصفهان در كنار زنده رود در میان تلال اتفاق افتاده ،جایی خوش ،هوایی دلكش و شیخ ابو علی یكی از مشایخ سلسله علیه است در همین رودبار بوده،ودر همین دهكده مدفون است به ده بو علی مشهوركشته.

سنك نوشته ای بردیوارسمت چپ مزاربابا نصب شده كه مضمون نوشته روی آن چنین است.

 توفیق یافت درعمارت این بقعه متبركه عارف ربانی بابا شیخعلی رود باری علیه الرحمه  

(عزت پناه و رفعت شهسوار بیك مرحوم مهتر علی كوچك فی1044)

كه حكایت از آن میكند كه در سال 1044 ه.ق عمارتی بر مزار شبخ توسط فردی بنام  مهتر علی كوچك كه با توجه به القاب ذكر شده معلوم میشود از حكام زمان بوده بنا گردیده كه اكنون خرابه هایی در اطراف صحن و سرا آن عمارت باقی است

          این اثیر مورخ مشهور در كتاب الكامل فی التاریخ  ضمن شرح وقایع سال 322 مینویسد: «در این سال ابو علی محمد ابن قاسم رودباری وفات یافت »

 

گرد آورنده: فضل الله خلیلی نجف آبادی  آذر 76

منابع و ماخذ:

1- تذكره الاولیا ص 90-389نیكلسون -انتشارات دنیای كتاب

2- سیره ابن خفیف شیرازی ص64-60 به تصیح شیمل-طاری انتشارات پیشگام

3- تذكره الولیاء ص نیكلسون - شرح حال ابوعلی رودباری

4- طریق الحقایق ص235بنقل از كتاب– دانشمندان وبزرگان اصفهان– مصلح الدین مهدوی

 ص 9- 168                                                                                                                        5-  بستان السیاحه – حاج زین العابدین شیروانی ص 299

6- الكامل فی التاریخ – ابن اثیر

توضیح: این مقا له تحت عنوان مشاهیر شهر در هفته نامه آوا بشماره24-بهمن76 به چاپرسیده.

منبع:  http://www.fzkhalili.blogfa.com/post-16.aspx


برچسب ها: شیخ ابا علی رودباری ، شیخ ابوعلی رودباری ، امامزاده بابا شیخ علی ، باباهای اصفهان ، زاینده رود ، بیستجان ، کله مسیح ، کله مسلمان ، باباشیخ علی ، چمگردان ، لنجان ، زرین شهر ، ریز ، اصفهان ، لنجانات ، نوگوران ، مورکان ، قران سعید اباد ، بهجت اباد ، محیط زیست ، دانشگاه پیام نور زاینده رود ، فولادشهر ، سده لنجان ، مدرسه ، دبیرستان نبوت ، راهنمایی ، دبستان بهار ، نهضت اسلامی ، بیسجون ، بیسکون ، کله پایین ، کله بالا ،
آخرین ویرایش: شنبه 24 دی 1390 01:37 ب.ظ

 
شنبه 26 آذر 1390 08:25 ب.ظ
سلام دوست عزیز
از نظر من مشکلی نداره بنده هم خوشحال می شوم که تعداد بیشتری از وب لاگ بنده دیدن فرمایند .ببخشید که دیر شد .با تشکر از شما

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic